TIN TỨC

  SẮP KHAI GIẢNG

Tài và tâm của vị tiến sĩ mở lớp học 1 đô la

Tiến sĩ. Nguyễn Bá Hải được tuyên dương là công dân trẻ thành phố năm 2012

  Khóa học 1 đô la - Lập trình thực hành sáng tạo kỹ thuật (ICEP): 8h00, 23/02/2014