Lịch sử Hocdelam


2012-2013

Hoàn thiện nhóm hoạt động số 1

2011-2012

Chuyên biệt để phát triển bền vững

2006-2010

Khởi động bằng kết nối những đam mê